ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος σε συνεργασία με άλλους ερευνητές έχει υλοποιήσει και υλοποιεί έναν ικανοποιητικό αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και συνεργάζονται σε αυτά με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος υποστηρίζονται διαχειριστικά από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ιδρύματος.

Βασικό στόχο του τμήματος αποτελεί η προσέλκυση φοιτητών για να συμμετέχουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάθεση πτυχιακών εργασιών άμεσα συνδεδεμένων με τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και με την απασχόληση των φοιτητών στα εργαστήρια του τμήματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

Τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος έχουν αναπτύξει αρκετές συνεργασίες στα πλαίσια της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και των ερευνητικών έργων που συμμετέχουν με ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Επίσης, το τμήμα συνεργάζεται και είναι συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας (Σ.Τ.Ε.Δ.Ε.) και το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων του τμήματος συνεργάζεται και είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών (ΕΝ.Ε.Β.Η.) και του Συνεργατικού Σχηματισμού Συστημάτων και Εφαρμογών ΝανοΜικροηλεκτρονικής (miCluster) που λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia).

Κατά την τελευταία επταετία, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ακόλουθα ερευνητικά, αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα έργα:

 • Ψηφιακή επεξεργασία πολυκαναλικών σημάτων με εφαρμογές σε επεξεργασία και διαχείριση εικόνας βασισμένη σε γραφήματα γεωηλεκτρικών και γεωμαγνητικών δεδομένων, Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 • Επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας μέσω γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 • Μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους στο χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος, Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 • Μελέτη νέων φωτοενεργών υλικών με περιβαλλοντικές εφαρμογές, Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών, Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 • Coordination action towards stable and low-cost organic solar cell technologies and their application (OrgaPVnet), 6th Framework Programme, European Commission.
 • Σύνθεση φωτοευαίσθητων νανοσωματιδίων ΤιΟ2-χΝχ υπό τη μορφή κόνεως ή λεπτών υμενίων και η εφαρμογή τους στην αποικοδόμηση καρβαμιδικών και οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων στο νερό, Διμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Η.Π.Α., Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Ευφυές σύστημα αμφίδρομης τηλεπικοινωνίας και τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων σε όλο τον κύκλο διακίνησης (ΣΗΜΑ), Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας, Ε.Π. Αττικής, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Διαχείριση της παροχής μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (ΔΕΜΑ), Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας (MEMSENSE), Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia), Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, Ε.Π. Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Νέα υλικά για τη βελτίωση της απόδοσης ηλιακών κυψελίδων, Δίκτυο Ερευνητικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Μελέτη βελτίωσης της ασφάλειας εγκατεστημένων δικτυακών συστημάτων με χρήση συστημάτων IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Αναβάθμιση οικιακού υδρομετρητή σε ηλεκτρονικού τύπου AMR (Automatic Meter Reading) με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας για μετάδοση των μετρήσεων σε σύστημα συλλογής, Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Eπιχειρήσεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Σύστημα προληπτικής συντήρησης αυτοματοποιημένων θυρών γκαράζ, Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Efficient wastewater treatment with nanocrystalline transition metal oxides modified with noble metals and nonmetals, Διμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Ρουμανίας 2011-2012, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Σύστημα διαχείρισης αυτοματοποιημένης απόκρισης ζήτησης (demand response) για ορθολογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΑΜΑΖΟ), Δράση Συνεργασία, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Innovative materials for nanocrystalline solar cells, Θαλής: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Design, Fabrication, and optimization of large scale third generation photovoltaic cells, Αρχιμήδης IIΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Indoor Ecopaving: Ανάπτυξη και κατασκευή ενός νέου, καινοτόμου, αντιρρυπαντικού κατασκευαστικού υλικού βασισμένου στη νανοτεχνολογία, για δόμηση εσωτερικών χώρων, LEAD-ERA (Lead Market European Research Area Network), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • New materials for enhanced performance of third generation photovoltaics, Διμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας-Ουγγαρίας 2012-2014, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Energy autonomous smart greenhouse, Δράση Συνεργασία, Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013.

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece