ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία που συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Κατά το τελευταίο εξάμηνο οι σπουδαστές υποχρεούνται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Η τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-02, κατά το οποίο και εφαρμόστηκε. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος έχει εγκριθεί με την υπουργική απόφαση 40512/Ε5/19.4.2006 (ΦΕΚ 537/Β/28.4. 2006), στην οποία περιγράφονται η αποστολή του τμήματος, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει, καθώς και ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων. Με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών εκτιμάται ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να σταδιοδρομήσουν στον ευρύτερο τομέα της ηλεκτρολογίας. Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται στα παρακάτω δύο δεδομένα:

Η ύπαρξη μαθημάτων που καλύπτουν νέους τομείς της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης εφοδιάζει τους αποφοίτους του τμήματος με την τεχνογνωσία εκείνη που είναι σήμερα απαραίτητη στην παραγωγική διαδικασία. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αναμορφώνεται τακτικά προκειμένου να παρακολουθούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας.

Η εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών δίνοντας βάρος τόσο στη θεωρία όσο στην εργαστηριακή πράξη, συνδράμει την προσπάθεια απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων με αποδοτικό τρόπο. Η ύπαρξη κατά μέσο όρο εικοσιπέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική διαδικασία (διαλέξεις, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις που προσφέρουν την απαιτούμενη γνώση), τη διαδικασία εξέτασης (εκτίμηση της απόδοσης των σπουδαστών) και τη διαδικασία εξάσκησης (εξάσκηση δεξιοτήτων & ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω ανάθεσης εργασιών, εκπόνησης μελετών).

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα:

  • Γενικής Υποδομής,
  • Ειδικής Υποδομής,
  • Ειδικότητας,
  • Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών.

Ο τομέας Μαθημάτων Υποδομής έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Μαθηματικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Φυσική, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ, Προγραμματισμός Η/Υ, Εξομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ, Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομικών και Ανθρωπιστικών σπουδών – Δ.Ο.Ν.Α. (Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασία Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων Εργονομία, Διαχείριση και Διοίκηση Έργων).

Ο τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Ηλεκτρονικά Ι και ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα, Ψηφιακή Σχεδίαση, Μικροϋπολογιστές Ι και ΙΙ, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) Ι και ΙΙ, Ανάλυση Σημάτων, Γενικές Αρχές Επικοινωνιών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δίκτυα Ελέγχου, Αρχιτεκτονική και Λειτουργία Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων.

Ο τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών έχει την ευθύνη για τα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία Ι και ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι και ΙΙ, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) και Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχύος, Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Αισθητήρια και Τεχνολογία, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, Φωτοτεχνία, Σχεδίαση και Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Εγκαταστάσεων με Η/Υ, Επικοινωνίες μέσω Γραμμών Υψηλής Τάσης, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές, Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι σαρανταεννέα (49), στα οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κατ' επιλογήν μαθήματα, από δύο (2) ομάδες επιλογής μαθημάτων (Ο.Ε.Μ.), η πρώτη εκ των οποίων αντιστοιχεί στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών (Ο.Ε.Μ.-1) και η δεύτερη στον τομέα αυτοματισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων (Ο.Ε.Μ.-2) του τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται έχει δημιουργηθεί μετά από εκτενή μελέτη αντιστοίχων προγραμμάτων σπουδών τμημάτων της χώρας μας και του εξωτερικού και ευρεία ανταλλαγή απόψεων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για την οργάνωσή του, εφαρμόστηκαν οι οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) και αξιοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη τόσο διακεκριμένων εκπαιδευτικών άλλων ιδρυμάτων όσο και αρμοδίων φορέων από την αγορά εργασίας.

Το τμήμα για να προωθήσει την ευρωπαϊκή προοπτική του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών του, χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.), εφοδιάζει τους πτυχιούχους του με Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους και κάνει συνεχείς προσπάθειες για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Σε σχέση με την αποστολή και τους στόχους του ιδρύματος το τμήμα έχει σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, παράγει στελέχη ικανά να συνεισφέρουν στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας και της χώρας, διατηρεί στενούς δεσμούς με παραγωγικές μονάδες και οργανωμένους κλάδους της οικονομίας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

Τον Οκτώβριο 2013, το τμήμα αξιολογήθηκε από τετραμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή ήταν ιδιαιτέρως θετικά. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του τμήματος και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π. (www.hqaa.gr).

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece