ELE

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κουκούλι στη δυτική πλευρά της πόλης. (περισσότερα)

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

Ανακοινώσεις για Πρακτική Άσκηση

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης - ΕΣΠΑ για φοιτητές

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών, εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την πλειονότητα των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό της πρακτικής άσκησης, είναι φορείς όπως: ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και συνεταιρισμοί και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν θα πρέ-πει να έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν τους φοιτητές στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Κάθε φοιτητής με την πρακτική άσκηση έχει την δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε με την αποφοίτησή του να έχει αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρακτική άσκηση οδηγεί και σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση αφού ο εργοδότης έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα των ικανοτήτων του φοιτητή και είναι σε θέση να κρίνει εάν μπορεί να συνεισφέρει θετικά από τη θέση του εργαζόμενου. Επίσης η πρακτική άσκηση φέρνει πιο κοντά το τμήμα με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε το τμήμα να είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιτελούμενη εκπαίδευση σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές, απασχολούμενοι σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αξιοποιούν και ολοκληρώνουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους και εξοικειώνονται με την εργασιακή πραγματικότητα σε θέσεις παραγωγικών μονάδων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε τομείς σχετικούς με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του περιεχομένου σπουδών του τμήματος.

Κάθε φοιτητής ο οποίος πραγματοποιεί πρακτική άσκηση υποχρεούται να συμπληρώνει το βιβλίο πρακτικής άσκησης όπου περιγράφεται λεπτομερώς η παραγωγική διαδικασία και η λειτουργία της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που απασχολήθηκε ο φοιτητής. Αναλόγως με την φύση του φορέα απασχόλησης στο βιβλίο περιλαμβάνονται στοιχεία κυρίως τεχνικής φύσεως, σχετικά με το αντικείμενο του φορέα απασχόλησης και τα οποία γνώρισε ο φοιτητής κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησής του.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε έξι ημερολογιακούς μήνες για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Οι προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την πραγματοποίησή της είναι: ο φοιτητής να έχει επιτύχει στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καθώς και όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς του ή κατ’ εξαίρεση να οφείλει δύο από αυτά και να μην οφείλει περισσότερα από έξι μαθήματα υποδομής του προγράμματος σπουδών.

Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά με την συμμετοχή του υπευθύνου πρακτικής άσκησης του τμήματος, ο οποίος κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ο κ. Β. Χαραλαμπάκος (Επίκουρος καθηγητής), της τριμελούς επιτροπής πρακτικής άσκησης, των εποπτών εκπαιδευτικών και της γραμματείας του τμήματος. Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης έχει συντονιστικό ρόλο και είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης, έχει αρμοδιότητες που αφορούν τον εντοπισμό θέσεων πρακτικής άσκησης και τη διαπίστωση της επάρκειας και της καταλληλότητας της στελέχωσης και των δραστηριοτήτων του φορέα απασχόλησης. Ο επόπτης εκπαιδευτικός έχει ως κύριες αρμοδιότητες να συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα απασχόλησης του φοιτητή για την καλύτερη εκπαίδευση αυτού, να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και να συντάσσει την τελική έκθεση αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την επιλογή των θέσεων πρακτικής άσκησης λαμβάνεται υπόψη η αντιστοιχία τους με τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα των φοιτητών, με στόχο την εξειδίκευση των αποφοίτων του τμήματος και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ο φοιτητής ο οποίος ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση στην γραμματεία του τμήματος, προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση. Η γραμματεία αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις εκδίδει βεβαίωση, βάσει της οποίας πιστοποιείται ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια, ο φοιτητής αναζητεί φορέα κάτι για το οποίο διευκολύνεται από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του τμήματος, ο οποίος έχοντας εντοπίσει και συγκεντρώσει θέσεις πρακτικής άσκησης διενεργεί προς τον φοιτητή τις κατάλληλες προτάσεις. Οι πληροφορίες οι οποίες δίδονται αφορούν, είτε για τις θεσμοθετημένες θέσεις σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα ή για επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να απασχολήσουν σπουδαστές. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν και οι ίδιοι επιχειρήσεις στις οποίες επιθυμούν να ασχοληθούν, η καταλληλότητα των οποίων βέβαια εξετάζεται. Ακολούθως ο φοιτητής καταθέτει τη βεβαίωση την οποία έλαβε από την γραμματεία, στον φορέα στον οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, προκειμένου να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής άσκησης και να υπάρξει η σχετική έγκριση. Μεταξύ του φορέα απασχόλησης, του φοιτητή και του τμήματος, συνάπτεται ειδική σύμβαση εργασίας.

Πρόσφατα, το αρμόδιο υπουργείο δημιούργησε την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ, (atlas.grnet.gr), η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαία βάσης θέσεων πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι. οι οποίοι εκτελούν πρακτική άσκηση ασφαλίζονται κατά επαγγελματικού κινδύνου και η αντίστοιχη ασφαλιστική εισφορά καταβάλλεται από τον φορέα απασχόλησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να απογράφονται ως ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ι.Κ.Α. και να εφοδιάζονται με ασφαλιστικά βιβλιάρια. Η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών ορίζεται διαφορετικά για κάθε κατηγορία φορέα απασχόλησης. Για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται, με βάση τα παραπάνω, στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές αποφάσεις και η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων ανέρχεται στα 176.08 €. Η μηνιαία αποζημίωση για τους φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, καταβάλλεται ακέραια χωρίς να υπόκειται σε κρατήσεις, φόρους ή εισφορές υπέρ του δημοσίου. Ταυτόχρονα οι φοιτητές δεν δικαιούνται δώρο εορτών και επίδομα αδείας.

Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό δίδονται μέσω του προγράμματος Lifelong Learning Programme (L.L.P.)/Erasmus με τη συνδρομή του τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ιδρύματος. Η μηνιαία αποζημίωση η οποία δίνεται στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. (μέσω Ι.Κ.Υ.) που μετέχουν στα προγράμματα Erasmus ποικίλει ανάλογα με την χώρα υποδοχής, ενώ και το Τ.Ε.Ι. ενισχύει οικονομικά τους φοιτητές του με εφάπαξ ποσό, το οποίο προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησής τους.

Ανακοινώσεις για Πρακτική Άσκηση

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης - ΕΣΠΑ για φοιτητές

Νέο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

logoOpenSans1

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

adiplogo

Το τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Σχετική έκθεση αξιολόγησης

GRNet

grnetlogo

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNet) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

 

 

Δίοδος (GRNet)

diodos

Μπες στο Δίοδος και απόκτησε μόνιμη ADSL ή και ασύρματη σύνδεση“always on” από το σπίτι σου με το ελάχιστο κόστος για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.

Εύδοξος (GRNet)

eudo3os1

Ο Εύδοξος είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση & ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

mobile-internet

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. <περισσότερα>

~ Ωκεανός (GRNet)

okeanos

Ο  ~ Ωκεανός είναι η υπηρεσία cloud του GRNet για την ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Με τον ~ Ωκεανός έχετε το δικό σας Εικονικό Μηχάνημα και Χώρο Αποθήκευσης.

Άτλας (GRNet)

atlas

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας.

Department of Electrical Engineering T.E., TEI of Western Greece